ساده است

ساده است ستایش گلی
چیدنش
و از یاد بردن که گلدان را  آب باید داد
ساده است بهره جویی از انسانی
دوست داشتنش بی احساس عشقی
او را به خود وانهادن و گفتن:
که دیگر نمی شناسمش
باری زیستن سخت ساده است
و پیچیده نیز هم....


/ 1 نظر / 9 بازدید
فانوس

باری توصیف تو بس پیچیده تر از زیستن نیز هم... [دست]