مهر

مهر میورزیم ......

 

جام دریا از شراب بوسه لبریز است......

جنگل شب تا سحر تن شسته در باران......

                                                          خیال انگیز!

ما به قدر جام چشمان خود از افسون این خمخانه سرمستیم

در من این احساس

مهر می ورزیم

پس هستیم.

/ 0 نظر / 11 بازدید